Sant Cebrià de Vallalta

Al·legacions a l’aprovació inicial de plantilla del personal 2017

  • AGRUPACIÓ PSC SANT CEBRIÀ DE VALLALTA
  • Actualitzat:
  • Creat:

A continuació detallem les al·legacions que el nostre grup municipal ha presentat a la plantilla de personal dins dels pressupostos 2017.

Pere Vega i Sánchez, com a Regidor i portaveu del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC - PSOE) de l’ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, presenta la següent al·legació:

Manifesta:

Que el Ple Municipal de data 2 de març ha aprovat inicialment la plantilla de personal 2017 i ha estat publicada en el BOP el darrer 2 de març a efectes qui ho considerés justificat, pogués presentar al·legacions, suggeriments o reclamacions.

A aquest efecte, el sota-signant presenta al·legació, basada en els següents fonaments:

A aquesta plantilla de personal es proposa entre altres modificacions l’ amortització de la plaça de la tècnica d’administració general i la creació de plaça de tècnic de protecció civil. Respecte a la primera, l’amortització de la tècnica d’administració general, la nostra al.legació es basa en el següent:

A la memòria de l’alcaldia es fonamenta aquesta a amortització en l'estudi fet per la Diputació de Barcelona respecte a l'organització del nostre ajuntament, però aquesta fonamentació que fa la memòria de l’alcaldia és absolutament falsa, aixi podem veure que :

* Full 18 d’aquesta estudi fet per la DIBA amb fitxa núm. 2 un tècnic de RH

* Full 32 a la fitxa núm. 8 un tècnic de promoció econòmica.

Per tant és absolutament fals que aquesta nova plantilla es fonamenti en l'estudi de la DIBA, tot cas el contrari, contradiu absolutament aquest estudi.

Per altra banda, la mateixa memòria d’alcaldia ens diu que no cal procedir al suport extern per dur a terme aquestes tasques i en canvi posteriorment es determina que caldrà el suport de la DIBA per dur a terme aquestes funcions.

Tanmateix tambe ens diu que la resta de la tasca de RRHH la portarà directament la secretaria, quan aquesta alcaldia està sempre manifestant que la secretaria té molta feina, no s’enten per tant que es carregui amb més tasques.

Respecte a les funcions de Promoció econòmica tampoc té cap coherència que la mateixa regidora de l’àrea defensi la importància d’aquesta àrea en aquests moments de crisi i per altre que es pretengui la seva amortització.

Podem veure també a l'acta de negociació de data 27 de febrer (acta facilitada en el mateix ple i sense signar) com es falseja la informació facilitada a la part social quan s’afirma que “s’ha tingut en compte les recomanacions establertes en l’estudi fet per la DIBA”.

Més greu és encara les afirmacions fetes en el mateix ple i a la memòria de l’alcaldia quan es diu que es va dur a terme negociació amb la part social a les reunions del dia 10 de febrer.

A la mateixa acta es constata que no es va ni esmentar cap dels casos aquí exposats.

Respecte a la segona amortització, la de la plaça de tècnic de serveis personals, també contradiu l’estudi organitzatiu de la DIBA, atès que en la fitxa núm. 2 de l'organigrama proposa establir el lloc de treball de Tècnic mitjà de serveis personals i protecció civil.

Sembla bastant contrari al sentit comú que en una població de poc més de 3.000 habitants tinguem exclusivament una plaça de TPC, sembla molt més adient la proposta de la DIBA de tècnic compartit.

Respecte a la negociació preceptiva legalment amb els sindicats ens adonem que, segons l’acta del 10 de febrer que ni tan sols es va esmentar l'assumpte i l’acta del dia 27 de febrer només es fa saber a la part social aquestes amortitzacions.

Finalment, a la nova plantilla de personal no es fa esment a la plaça que ocupa l’agent 105 que de forma absolutament il·legal fa funcions de policia exercint l’autoritat, cal dir que l’alcaldia té present absolutament aquesta il·legalitat i que ha estat en el mateix ple avisada reiteradament.

Podem veure que al resum de la reunió a mena d’acta que es varen enviar el 24 de març de 2015, la senyora Begonya Curto i Ferre, subdirectora general de coordinació de la Policia de Catalunya, ens manifesta el següent:

“Que d’acord amb l’art 1.2 de la llei 16/1191 de 10 de juliol de policies locals, no poden coexistir en un mateix municipi policies local i vigilants i que les funcions atribuïdes als vigilants en aquesta llei només poden ser exercides quan el municipi no disposi de policia local.

Per tant, les funcions dels antics vigilants han de ser les atribuïdes a altres categories laborals, en cap cas les atribuïdes a la policia o els vigilants (per exemple subalterns).

Determinar també que els antics vigilants poden repartir carteleria, transport a la demanda, etc.

Per tant, caldria fer una modificació de funcions i la plaça de vigilant ha de restar a la plantilla de personal com “a extingir”.

Igualment considerem, d’acord amb la legislació vigent, que aquest darrer funcionari que ostenta la categoria de vigilant les seves funcions poden ser perfectament les de custodia d'instal·lacions municipals, auxili al ciutadà, obrir i tancar les instal·lacions, control de l’equipament, etc..

Per tant proposem:

* Qu es deixi sense efecte l’aprovació de la plantilla de personal atès que s’ha vulnerat la legalitat al no negociar amb la part social com ha quedat demostrat.

* Que es deixi sense efectes la plantilla de personal atès que s’ha mentit i enganyat als regidors de l'oposició al dir-lis que a la sessió de la comissió paritària del dia 10 de febrer si que s’havia esmentat les amortititzacions de places.

* Que les funcions que ara realitza aquest vigilant que són de policia i amb uniforme de policia i que vulnera la legalitat siguin immediatament modificades en base a l'informe emès per la Direcció General de Policia.

* Que es mantingui la plaça de tècnic de serveis personals i de protecció civil com estableix l’estudi de la DIBA.

* Que no s’ha amortitzi la plaça de tècnica de serveis generals atès que entre les seves funcions està l’apartat de RRHH i de tècnic de promoció econòmica.

* Que s’adequi la plantilla de personal a les recomanacions de l’estudi efectuat per la DIBA.